Ofertes de treball

En aquesta secció posem a la seva disposició les ofertes de feina disponibles en aquest moment:


Tècnic/a d’organització

punto Descripció de les tasquees a desenvolupar:

Clients actuals.
Elaboració de pressupostos segons les necessitats dels clients, aplicant la normativa vigent i segons els marges anuals de contribució establerts.
Planificació, execució, seguiment i control de les obres en curs.
Correcció de possibles desviacions de les obres del pressupost inicial.
Negociació amb el client dels extres sorgits en el transcurs del treball.
Manteniment de relacions comercials, resolució de possibles conflictes i incidències.
Atenció al client reactiva i proactiva (postvenda, detecció i abordatge des de la iniciativa de necessitats, etc.).
Facturació parcial o final de les obres realitzades.
Anàlisi de les obres, comparació entre la planificació inicial pressupostada i l’execució final de les obres. Anàlisi de desviacions.

Clients potencials.
Adquisició de clients.
Elaboració de pressupostos i negociació de condicions comercials, segons les necessitats dels clients, aplicant la normativa vigent i segons els marges anuals de contribució establerts.
En coordinació amb la Direcció, estudi de la viabilitat de la possible relació comercial (condicions de cobrament, marge comercial, assegurança d’explotació comercial, etc.).

Proveïdors i contractes.
Relació comercial amb els proveïdors amb el màxim tracte (grans projectes).
Estudi dels materials necessaris per a l’execució de les obres. Sol·licitud dels materials directament (en casos d’urgència) o al Departament de Compres.
Seguiment i control dels quadres elèctrics que estan realitzant els proveïdors, després del lliurament in situ.
Coordinació amb els contractes. Control i seguiment dels treballs a realitzar. Control de les factures dels contractes després del lliurament al Departament de Comptabilitat.

Equips de treball.
Planificació dels operaris implicats en cada obra.
Detecció de possibles necessitats a nivell de PRL i coordinació amb el Rble. en PRL per garantir la seguretat en el lloc de feina (equips de protecció col·lectiva, equips individuals, etc.) i la correcta coordinació de les activitats empresarials amb el client.
Comunicació amb l’equip de treball sobre les tasques a realitzar, responsabilitats de cadascun dels membres de l’equip.
Seguiment de la feina realitzada, temps d’execució, etc.
Resolució de conflictes.

Informe a la direcció.
Del resultat, desenvolupament i evolució, desviació i incidències de tots els apartats anteriors.

punto Requisits mínims: 

Estudis: Enginyer Tècnic Industrial o Enginyer Industrial.
Formació en prevenció de riscos laborals (nivell bàsic 60h).
Formació laboral específica Comandaments intermedis (6h+2h de conveni).
Habilitats informàtiques, nivell d’usuari.
Disseny d’esquemes elèctrics.
Coneixement i gestió d’AutoCAD i E-Plan ELECTRIC P8.
Experiència mínima: 2 anys.
Disponibilitat per viatjar.
Flexibilitat horària.
Permís de conduir B.

punto Requisits desitjables: 

Experiència mínima: més de 2 anys.
Vehicle propi.

punto Horari: 

Dilluns a Dijous: Intensiu 7-15’30h.
Divendres: 7-14’30h.
Flexibilitat en els desplaçaments a la feina o segons les necessitats del client.

punto Tipus de contracte:

Temporal a temps complet. Possibilitat d’indefinit.

punto Salari: 

Segons el Conveni Col·lectiu per a la Indústria Siderúrgica i Metal·lúrgica de la Província de Barcelona.

Enviï el seu CV a mebat@mebat.com (Assumpte: CV)

Electricista (Alta Tensió)

punto Descripció de les tasques a desenvolupar:

ALTA TENSIÓ:

Estesa i connexionat de línies elèctriques de potència i control.
Instal·lació de xarxa de terres.
Instal·lació de canalitzacions (safates tubs etc).
Reformes en quadres elèctrics de potència i control.
Muntatge i posada en servei de centres de transformació.
Muntatge de transformadors de potència i mesura.
Muntatge d’aparellatge de A.T. (seccionadors interruptors autovàlvules etc)
Interpretació d’esquemes elèctrics.

punto Requisits mínims: 

Estudis: Equips i Instal · lacions Electrotècniques / FP2 Electricitat.
Experiència mínima: 2 anys.
Disponibilitat per viatjar.
Flexibilitat horària.
Permís conduir B.
Formació en prevenció de riscos laborals (60h nivell bàsic).
Formació específica lloc de Treball electricista (6h).

punto Requisits desitjables: 

Experiència Mínima: més de 2 anys.
Vehicle propi.
Formació complementària: soldadura, PEMP, etc.

punto Horari: 

Dilluns a Dijous: 8-14 i 15-17’30h
Divendres: 8-15’30h
Es pot veure modificat segons requisits del client a un torn de tarda o de nit)

punto Tipus de contracte:

Temporal a temps complet. Possibilitat d’esdevenir indefinit.

punto Salari: 

Segons el Conveni Col · lectiu per a la Indústria Siderometalúrgica de la Província de Barcelona.

Enviï el seu CV a mebat@mebat.com (Assumpte: CV)

Electricista (Baixa Tensió)

punto Descripció de les tasques a desenvolupar:

BAJA TENSIÓN:

Estesa i connexionat de línies elèctriques de potència i control.
Instal·lació de xarxa de terres.
Instal·lació de canalitzacions (safates tubs etc).
Reformes en quadres elèctrics de potència i control.
Manteniment d’instal·lacions elèctriques de baixa tensió.
Instal·ació de bateria de condensadors.
Instal·lació de grups electrògens.
Interpretació d’esquemes elèctrics.

punto Requisits mínims:

Estudis: Equips i Instal · lacions Electrotècniques / FP2 Electricitat.
Experiència mínima: 2 anys.
Disponibilitat per viatjar.
Flexibilitat horària.
Permís conduir B.
Formació en prevenció de riscos laborals (60h nivell bàsic).
Formació específica lloc de Treball electricista (6h).

punto Requisits desitjables:

Experiència Mínima: més de 2 anys.
Vehicle propi.
Formació complementària: soldadura, PEMP, etc.

punto Horari:

Dilluns a Dijous: 8-14 i 15-17’30h
Divendres: 8-15’30h
(Es pot veure modificat segons requisits del client a un torn de tarda o de nit).

punto Tipus de contracte: 

Temporal a temps complet. Possibilitat d’esdevenir indefinit.

punto Salari: 

Segons el Conveni Col · lectiu per a la Indústria Siderometalúrgica de la Província de Barcelona.

Enviï el seu CV a mebat@mebat.com (Assumpte: CV)

Tècnic en Prevenció de Riscos Laborals

punto Descripció de les tasques a desenvolupar:

Elaboració de procediments i instruccions de PRL.
Manteniment ISO 45001.
Coordinar amb l’SPA les activitats preventives (ERL, PAP, reconeixements mèdics, formació…).
Seguiment d’indicadors de PRL i proposar millores en preventiu i correctiu.
Document de gestió i manteniment dels registres de PRL.
Desenvolupament de PSS.
Investigacions d’accidents.
Gestió dels EPIS (lliurament, control, revisió i selecció).
Formació d’acollida de nous empleats.
Coordinació d’activitats empresarials amb els clients i els subcontractistes.
Investigacions d’accidents i seguiment amb la mútua d’accidents.
Inspecció de les obres per assegurar el compliment de la normativa de seguretat i visites.

punto Requisits mínims:

Estudis: Tècnic / a de PRL (Seguretat, Higiene, Ergonomia i Psicosociologia Aplicada).
Experiència mínima: 2 anys.
Coneixement de la normativa aplicable.
Coneixements informàtics a nivell d’usuari.
Disponibilitat per viatjar. (Catalunya)
Permís B de conducció.

punto Requisits desitjables:

Experiència mínima: més de 4 anys.
Disponibilitat de vehicle propi.
Portals de coneixement per a la coordinació empresarial (Obralia, CTAIMA, SGRED etc.)

punto Horari:

Dilluns a dijous: 8-14 i 15-18’00 h
Divendres: 8-15’30 h
(Això es pot modificar segons les necessitats del client).

punto Tipus de contracte: 

Temps complet o a temps parcial. Possibilitat de convertir-se en indefinit.

punto Salari: 

Salari: Segons el Conveni col·lectiu per a la siderúrgia de la província de Barcelona.

Enviï el seu CV a mebat@mebat.com (Assumpte: CV)

Català