Politica de privacitat

Mitjançant la present política de privacitat, MEBAT SL informa els usuaris del seu web de la forma en què es gestionaran les dades dels seus usuaris, amb la finalitat que decideixin, lliure i voluntàriament, si desitgen facilitar la informació sol·licitada.

En aquesta pàgina web es respecten i protegeixen les dades personals dels usuaris. Com a tal ha de saber que els seus drets estan garantits.

Des de MEBAT SL. li garantim el compliment dels següents principis amb l’objectiu de garantir la seva privacitat:

Mai sol·licitem informació personal tret que realment sigui necessària per a prestar els serveis que el client ens requereixi.
Mai compartim informació personal dels nostres usuaris amb ningú, excepte per a complir amb la llei o en cas que comptem amb l’autorització expressa de l’usuari.
Mai utilitzarem les seves dades personals amb una finalitat diferent a l’expressada en aquesta política de privacitat.

Cal avisar que aquesta Política de Privacitat pot modificar-se amb la finalitat d’adaptar-se a noves exigències normatives, pel que s’aconsella als usuaris que la visitin periòdicament.

MEBAT SL. ha adequat aquesta web a les exigències del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), així com de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI).

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES TEVES DADES PERSONALS

Nom social: MEBAT SL
CIF: B08971905
Activitat: Muntatges Elèctrics i manteniment industrial
Adreça: c. Alcalá Galiano 30B, 08940 Cornellá de Llobregat (Barcelona)
Telèfon: 93 474 13 69
Email: mebat@mebat.com
Web: www.mebat.com
Dades d’inscripció en el registre mercantil: Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona en el Tom 23005, Foli 59, Fulla B-46281, Inscripció 7ª

Per al tractament de dades dels nostres usuaris, implementem totes les mesures tècniques i organitzatives de seguretat establertes en la legislació vigent.

PRINCIPIS QUE APLICAREM A LA SEVA INFORMACIÓ PERSONAL

En el tractament de les seves dades personals, aplicarem els següents principis que s’ajusten a les exigències del nou RGPD:

Minimització de dades: Només sol·licitarem dades estrictament necessàries en relació amb les finalitats per les que les requerim.
Licitud, lleialtat i transparència: Sempre necessitarem el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals per a un o diverses finalitats específiques per les que l’informarem prèviament amb absoluta transparència.
Limitació del termini de conservació: les dades seran mantingudes durant només el temps del necessari per a les finalitats del tractament.
Integritat i confidencialitat: Les seves dades seran tractades de tal manera que es garanteixi una seguretat adient de les dades personals i s’asseguri la total confidencialitat. MEBAT SL prendrà totes les precaucions necessàries per evitar l’accés no autoritzat o ús indegut de les dades dels nostres usuaris per part de tercers.

COM HEM OBTINGUT LES SEVES DADES?

Les dades personals que tractem procedeixen de:

Formulari de contacte.
Correu electrònic.
Atenció de trucades telefòniques per a sol·licitud d’informació.
Enviament de dades personals a través de l’apartat de ‘Treballa amb nosaltres’.

QUINS SÓN ELS SEUS DRETS QUAN ENS FACILITA LES SEVES DADES?

Les persones interessades tenen dret a:

Sol·licitar l’accés a les dades personals recollides.
Sol·licitar la rectificació o supressió de les seves dades.
Sol·licitar la limitació del seu tractament.
Oposar-se al tractament.
Sol·licitar la portabilitat de les dades.

Els interessats podran accedir a les seves dades personals, així com sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats que van ser recollits. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament es conservaran per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. MEBAT SL deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Com a interessat, té dret al fet que s’efectuï la portabilitat de les seves dades, és a dir, a recopilar les dades personals que ens hagi facilitat i a transmetre’ls a un altre responsable del tractament quan:

El tractament estigui basat en el consentiment
Les dades hagin estat facilitats per la persona interessada.
El tractament s’efectuï per mitjans automatitzats.

En exercir el seu dret a la portabilitat de les dades, tindrà dret al fet que les dades personals es transmetin directament de responsable a responsable quan sigui tècnicament possible.

Els interessats també tindran dret a la custòdia judicial efectiva i podran presentar una reclamació davant l’autoritat de control, en aquest cas, l’Agència de Protecció de Dades, si consideren que el tractament de dades personals que l’afecten infringeixen el Reglament.

En resum, els interessats tenen dret a sol·licitar l’accès a les dades, la seva rectificació o supressió, la limitació del tractament, o a oposar-se al tractament i a la portabilitat de les seves dades:
Si vol exercir qualsevol d’aquets drets pot fer-ho a la següent adreça:
Mebat, S.L., NIF B-08971905, C/Alcalá Galiano, nº 30 Bis, 08940 Cornellá de Llobregat, mebat@mebat.con, tel 934741369.
També pot presentar una reclamació davant de l’autoritat de Control de Protecció de Dades competent.

AMB QUINA FINALITAT TRACTEM LES SEVES DADES PERSONALS?

En MEBAT SL existeixen diferents sistemes de captura d’informació personal i tracte la informació que ens faciliten les persones interessades per les següents vies:

Formulari de contacte: Se sol·liciten les següents dades personals: Nom, E-mail, Telèfon i altra informació que ens pugui donar en el quadre de ‘Motiu del seu missatge’, per a respondre als requeriments dels usuaris de la web. Per exemple, podem utilitzar aquestes dades per a respondre a la seva sol·licitud i donar resposta als dubtes, queixes o comentaris.
Correu electrònic: A través del correu electrònic, ja sigui com primera sol·licitud d’informació dels nostres serveis o com per a la comunicació habitual, ens està proporcionant informació personal i comercial que MEBAT SL, si ho creu necessari, inclourà en el seu fitxers.
Atenció telefònica: De la mateixa manera que succeeix amb el correu electrònic, en les trucades telefòniques que s’atenen MEBAT SL, es recopilen dades de contacte que es tracten per a donar resposta únicament a la seva sol·licitud.
Enviament de dades personals (CV): Les dades facilitades a través de l’apartat de ‘Treballa amb nosaltres’, enviats per correu electrònic o be desats directament ‘en mà’ a les instal·lacions de MEBAT SL, seran tractats i inclosos en els fitxers de dades sota la responsabilitat de MEBAT SL per a ús exclusiu dels processos de selecció de personal i de borsa de treball.
A través de la web també es recullen altres dades no identificatives que s’obtenen mitjançant algunes cookies que es descarreguen en l’ordinador de l’usuari quan navega en aquesta web que es detallen en la política de cookies.

MEBAT SL. no cedirà dades de caràcter personal que puguin identificar a l’usuari a tercers sense el consentiment previ excepte en els casos que així ho disposi en el Reglament (UE) 2016/679 (RGPD), així com de la Llei 34/2002 (LSSICE o LSSI).

LEGITIMACIÓ PER AL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES

MEBAT SL. està legitimat per al tractament de les seves dades personals, sobre la base del consentiment de l’interessat, tal com es disposa en l’article 6.1.a del citat RGPD.

TERMINI DE CONSERVACIÓ DE LES SEVES DADES

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui una relació comercial i, en el seu cas, durant els anys necessaris per a complir amb les obligacions legals o fins que l’interessat sol·liciti la supressió de les seves dades.

MESURES DE SEGURETAT

MEBAT SL es compromet en l’ús i tractament de les dades personals dels usuaris, respectant la seva confidencialitat, a utilitzar-los d’acord amb la finalitat d’aquest, així com a donar compliment a la seva obligació de guardar-los i adaptar totes les mesures per a evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, de conformitat amb el que s’estableix en la normativa vigent de protecció de dades.

Quan es presenti algun incident de seguretat, en adonar-se MEBAT SL haurà de notificar-lo a l’usuari sense retards indeguts i haurà de proporcionar la informació adient relacionada amb l’incident de seguretat quan es conegui.

EXACTITUD DE LES DADES

L’usuari és l’únic responsable de la veracitat de les dades que faciliti a MEBAT SL alliberant-li de qualsevol responsabilitat sobre aquest tema.

Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de contacte.

ACCEPTACIÓ I CONSENTIMENT

L’usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament dels mateixos per part de MEBAT SL, en la forma i per a les finalitats indicades en aquesta política de privacitat.

REVOCABILITAT

El consentiment lliurat, tant pel tractament com per a la cessió de les dades dels interessats, és revocable en qualsevol moment comunicant-lo a MEBAT SL en els termes establerts en aquesta Política de Privacitat per a l’exercici dels seus drets.

CANVIS EN LA POLÍTICA DE PRIVACITAT

MEBAT SL es reserva el dret a modificar la present política per a adaptar-la a novetats legislatives.

MEBAT, S.L.
Tots els drets reservat

Català