Go to Top

PEUSA

Descripció del Projecte Realitzat:

Muntatge subestació elèctrica Adrall en mitja tensió.

L’any 2012, MEBAT S.L. va participar en el muntatge d’un nou edifici de control i distribució en MT de les instal·lacions de PEUSA a la Subestació Elèctrica d’Adrall. La instal·lació agafa energia de l’embarrat de 110kV, la transforma i distribueix dins de la seva xarxa de 22kV.
L’obra de construcció de la nova subestació es va realitzar en diferents fases de treballs;

– Trasllat i muntatge de bateries de condensadors de 22kV.
– Trasllat i muntatge de bateries de resistències de posada a terra (PAT).
– Realització de tot l’enllumenat exterior i interior.
– Estesa i conexionat d’un nou sistema de terres.
– Estesa i conexionat de cable de potència i control.
– Construcció de nous armaris de protecció i control, així com de serveis auxiliars Vca / Vcc.
– Muntatge de nous transformadors de serveis auxiliars.
– Instal·lació d’un sistema de climatització.

Un cop realitzat tot el muntatge i abans de la posada en marxa, es va procedir a revisar i a reprogramar totes les proteccions elèctriques del sistema, així com les pròpies de cada transformador.
Tots els cables van ser assajats segons procediment Endesa DMD003 i es van prendre els mesuraments de terra i les proves de pas i contacte.

Detalls del Projecte:

Client: PEUSA
MUNTATGE SUBESTACIÓ ELÈCTRICA ADRALL EN MITJA TENSIÓ

Data:
Setembre 2012